Gemeente Hoeksche Waard 100% energieneutraal per 2030?

 

 

 

Mijnsheerenland, 13 juni 2019.

Aan: Het college van B&W en de Gemeenteraad van de Gemeente Hoeksche Waard.
Betreft: Hoeksche Waard energieneutraal in 2030.

Geachte  B & W en Gemeenteraad van de  Gemeente Hoeksche Waard,

Het zou vele prangende vragen en zorgen bij uw burgers én onze leden beantwoorden en wegnemen als u uw 85.000 inwoners globaal zou schetsen hoe onze gemeente in 2030
100 % energie neutraal zou kunnen zijn. Ik doel daarbij met name op actieplannen met daarbij na te streven tijdspad en vanzelfsprekend de financiële onderbouwing.
Wij, leden en bestuur van de Vereniging Dorp Mijnsheerenland én andere inwoners van de Hoeksche Waard zien met spanning uw gedetailleerde antwoord tegemoet.
Wij zullen onze achterban en andere groeperingen op ons eiland inlichten over dit verzoek en uw reactie.
Bijzonder geïnteresseerd zijn wij om van u te vernemen waarom  uw target op 2030 is gesteld terwijl het kabinet als “gidsland” 2040 heeft geadopteerd en Parijs en Brussel 2050 hanteren. Deze jaartallen mix komt niet geloofwaardig over en liggen, menen wij, ook niet keihard vast. Maar dat zal o.a. blijken uit uw antwoord.

Wij zijn na ontvangst van uw antwoord gaarne bereid tot een discussie over dit majeure onderwerp, waarbij de lokale pers zou kunnen worden uitgenodigd.

 

met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de VDM,
Jacques van Kerchove, voorzitter.

 

Secretariaat:

E-mail:

De heer Drs. R. van den Dool

Zeggegors 74
3271XL    Mijnsheerenland
Bankrekening: NL24RABO0133581233
Kamer van Koophandel: 40324674

 

Bijlage bij brief VDM 13.06.2019 aan Gemeenteraad en College B&W Gemeente Hoeksche Waard:

https://opiniez.com/2019/06/10/het-onvermijdelijke-echec-van-de-hernieuwbare-energie/almavh/

Het onvermijdelijke echec van de ‘hernieuwbare energie’

Groen gekrabbel in de marge

Gepubliceerd op 10 juni 2019 – 10:30 door Alma van Hees

Titelfoto: Ed Nijpels en Eric Wiebes bij de presentatie van het Klimaatakkoord. Beeld: Lissauer.com

Wat zo interessant is bij ons ‘klimaatbeleid’ is dat het op zo veel manieren kan mislukken. We moeten van het gas af, overschakelen op wind- en zonne-energie, biomassa gaan verstoken en elektrisch gaan rijden: het is nogal wat. Toch bedroeg het aandeel van duurzame energie ondanks omvangrijke subsidies vorig jaar nog maar 7,4 % van het totaal. Is van deze energietransitie alsnog heil te verwachten?

Biomassa

De meeste groei wordt verwacht uit de toename van het gebruik van biomassa. Daar wordt ook veel geld ingestopt: 4 miljard euro subsidie alleen al voor de kolencentrales om in de komende jaren meer biomassa, vooral houtsnippers, te gaan bijstoken. Er staan bovendien de nodige biomassacentrales in de steigers. Minder bekend is dat in januari 2018 bijna 800 wetenschappers bij de EU hebben geprotesteerd tegen de EU-richtijn die hernieuwbare energie uit biomassa stimuleert. ‘Vandaag hout verbranden verergert de klimaatverandering’, zeggen zij.

In maart dit jaar is een rechtszaak aangespannen door een groep klagers uit diverse EU-landen en de VS om deze destructieve EU-richtlijn aan te vechten. Wat als ze winnen? Momenteel maakt het verstoken van biomassa 60% uit van de hernieuwbare energie in Europa…

‘EU-beleid volgt roekeloze veronderstelling dat boshout verbranden koolstofneutraal is’

Hout verbranden voor energie — een praktijk die bekend staat als biomassa — is even schadelijk voor het klimaat als het verbranden van fossiele brandstoffen, stellen de eisers die de EU voor het…

Milieuorganisaties beginnen zich in toenemende mate te roeren over te snelle bomenkap om aan de vraag naar brandhout te kunnen voldoen. Want stoken van gekapt hout is weliswaar ‘duurzaam’ verklaard, maar dan moet er wel even snel nieuw bos worden aangeplant als er verdwijnt. Is dat wel te doen en wie controleert dat? De uitstoot van biomassacentrales baart ook zorgen. Het is niet verwonderlijk dat het verzet tegen deze vorm van ‘duurzame’ energie links en rechts groeit.

Wind en zon

Bij wind- en zonne-energie hebben we een probleem, omdat het niet altijd waait noch de zon elke dag schijnt. De verfoeide fossiele energiebronnen moeten daarom permanent achter de hand worden gehouden. Dat maakt wind- en zonne-energie duur: het vereist een dubbele infrastructuur.

En niet alleen dat: wind- en zonne-energie leveren wiebelstroom. Soms wordt er heel veel en dan weer bijna niets aan het netwerk geleverd. Daar is ons netwerk niet op ingericht, dus dat moet worden aangepast. In Engeland zijn de kosten om het netwerk met kunst- en vliegwerk stabiel te houden de afgelopen jaren dramatisch gestegen. De netbeheerders willen die gaan doorberekenen aan de zon- en wind-energieleveranciers. Tel uit je winst. Zal het hier anders zijn?

Bloedspoor

Toch streven Ed Nijpels & Co naar een aandeel van 70% stroom uit wind en zonin 2030. Hoe dan? Heel het land volproppen met windmolens? Alle grond plaveien met zonnepanelen? Er is nu al veel weerstand en soms zelfs sabotage. Dan maar op zee. Maar Boskalis heeft al afgezien van bouw van windmolens in diepere delen van de Noordzee. ‘De risico’s en het rendement zijn onverantwoord uit balans’, zegt bestuursvoorzitter Peter Berdowski in het FD. ‘(..) de afbouw van subsidies trekt een bloedspoor. Offshore wind wordt zo een afgrijselijke industrie’.

Ondertussen ziet de fossiele industrie het groene gekrabbel in de marge met tevredenheid aan. Hoe meer energie uit zon en wind, hoe groter de afhankelijkheid van fossiel. Voor hen is er maar één bedreiging, en dat is kernenergie.

Onbetaalbare hobby

Onze energietransitie richt zich vooral op de burgers, die tot verandering worden gedwongen, zoals met ‘van het gas af’. Of is er al een politicus geweest die alle vliegtuigen met zonnepanelen wil beplakken en windmolens verplicht stelt op het dek van supertankers?

Dat de westerse energietransitie totaal onbruikbaar is voor ontwikkelingslanden met hun opkomende industrieën blijft eveneens buiten beeld. Voor hen is deze hobby onbetaalbaar (en niet urgent als je moet vechten tegen voedseltekort en kindersterfte). Toch vreemd dat onze groene globalisten met hun ruime blik en voorkeur voor open grenzen hier blind voor zijn. Is er een beter voorbeeld van westerse decadentie denkbaar dan het besteden van triljarden aan groene energie waar de rest van de wereld niets aan heeft? ‘We need better and cheaper climate policies that can also work in China en India,’ zegt Bjorn Lomborg, president van de denktank Consensus Center in Kopenhagen.

Broddelwerk

Al met al valt geen andere conclusie te trekken dan dat ons klimaatbeleid een bizar staaltje van ondoordacht broddelwerk is. Onze voorouders slaan ons hoofdschuddend gade. Waarom haalt hun nageslacht de door hen afgedankte technologie van houtstook en windmolens weer uit de mottenballen? Hebben zij in al die jaren niets nieuws uitgevonden

We worden overspoeld met desastreuze klimaatscenario’s

De broeikasgastheorie – fossiel verstoken levert CO2 en dat warmt de aarde op – verliest ondertussen aan geloofwaardigheid. Het helpt niet echt dat er al dertig jaar doemscenario’s zijn voorspeld die maar niet uitkomen. Het schiet ook niet op om heel veel sneeuw en kou te ‘verklaren’ door ‘extreem weer’ dat door de opwarming zou worden veroorzaakt. Dat de aarde vooral opwarmt door menselijke activiteit geloven steeds minder mensen. Nog even en niemand neemt dit meer serieus.

Kosten onbekend

Over de kosten van de energietransitie kunnen we kort zijn. Want die zijn onbekend, nog niet uitgerekend, maar half uitgerekend door niet-onafhankelijke clubs, fout berekend of voorlopig nog maar even niet gepubliceerd. Dat weerhoudt onze regering er niet van toch met volle kracht door te stomen en de Tweede Kamer vindt het goed. Eén ding weten we door deze stand van zaken in ieder geval zeker: het wordt een drama voor de burger. Want anders hadden we al lang goed nieuwsverhalen gehoord.

 

Newspeak

The Guardian kiest voor een vlucht naar vorenGlobal warming is al een poosje geleden door gebrek aan opwarming veranderd in climate changemaar het moet nu op zijn minst global heating heten of liever nog climate emergency crisis or breakdown. Mensen die kritisch denken heten nuclimate science denier, sceptici bestaan niet meer. Het is geen 2019 maar 1984, met de Newspeak van Orwell volledig in praktijk gebracht.

De burger wordt zo langzamerhand een beetje moe van alle klimaathysterie, en steeds wantrouwender. De ergernis groeit over alles wat maar aan groen gedrag wordt voorgeschreven en afgedwongen, zonder dat er enige inspraak is. Hoezo democratie? Straks is zijn portemonnee nog leeg ook. Welke druppel zal de emmer doen overlopen?

Natuurlijk is het een goed idee om fossiel te gaan vervangen, al was het alleen maar omdat het eens opraakt. Maar doe het ietsje verstandiger alstublieft…

 

Geplaatst in Nieuws.