Lid worden

Formulier lid worden

De vereniging heeft momenteel ca. 140 leden. Hoe meer leden wij hebben, hoe sterker onze positie binnen de gemeente en andere partijen. U kunt zich aanmelden door bijgaand formulier in te vullen en te verzenden. De contributie bedraagt €15 per jaar, het partnerlidmaatschap is gratis.

Om lid te worden van de VDM, vul bijgaand formulier in.

Privacy-protocol Vereniging Dorp Mijnsheerenland

Dit Privacy-protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging Dorp Mijnsheerenland (VDM) verwerkt van de leden.

Indien u lid bent of wordt van de Vereniging Dorp Mijnsheerenland of om andere redenen persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken conform de geldende wet- en regelgeving en dit privacy-protocol.

De bestuursleden van de vereniging hebben de beschikking over de noodzakelijke persoonsgegevens voor het organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen, eventuele tussentijdse vergaderingen, het verzenden van notulen en aanvullende informatie over specifieke onderwerpen en de contributie nota’s. Het is de verantwoordelijkheid en zorgplicht van elk bestuurslid om deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt te gebruiken. Ieder lid van de VDM heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verstrekken van zijn of haar persoonsgegevens aan de bestuursleden. Bestuursleden (ook voormalige), dragen er zorg voor dat persoonsgegevens in bestanden worden vernietigd voor zover deze geen betrekking (meer) hebben op het organiseren van VDM gerelateerde zaken.

1.   Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Vereniging Dorp Mijnsheerenland. De secretaris van de VDM is belast met de uitvoering van het privacy beleid.

2.   Welke gegevens verwerkt Vereniging Dorp Mijnsheerenland

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voorletters, roepnaam, achternaam, geslacht
  • adresgegevens
  • telefoonnummer en e-mailadres

3.   Voor welke doeleinden verwerkt Vereniging Dorp Mijnsheerenland onder art.2 genoemde gegevens

  • voor het verzenden van de uitnodigingen voor de jaarlijkse algemene leden-vergaderingen en tussentijdse vergaderingen
  • voor het verzenden van de notulen en aanvullende informatie over specifieke onderwerpen
  • voor het verzenden van de contributienota’s
  • voor het verstrekken of afhandelen van door u opgevraagde informatie
  • voor het toegang verlenen tot het beveiligde deel van de VDM website

4.  Bewaartermijnen

De bestuursleden van Vereniging Dorp Mijnsheerenland verwerken en bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn vertrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

5.  Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Vereniging Dorp Mijnsheerenland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

6.  Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Bij het secretariaat van Vereniging Dorp Mijnsheerenland kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vereniging Dorp Mijnsheerenland zal u binnen een maand na ontvangst van het verzoek hierover informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen bij het secretariaat van Vereniging Dorp Mijnsheerenland.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop Vereniging Dorp Mijnsheerenland uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris. 

7.  Wijzigingen

Dit Privacy-protocol kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op de VDM website bekend gemaakt.

8.  Contactgevens Vereniging Dorp Mijnsheerenland

De bestuursleden zijn bereikbaar via:

Secretariaat VDM:

De heer drs. Rob van Eijndhoven

Vingerling 51

3271VD Mijnsheerenland

Bankrekening: NL24RABO0133581233

Kamer van Koophandel: 40324674