Activiteiten VDM

Wat kan de Vereniging Dorp Mijnsheerenland (VDM) voor U, Uw dorp betekenen?

Statutair is vastgelegd dat de VDM gevraagd én ongevraagd waar nodig haar advies uitbrengt aan de gemeentelijke, provinciale en landelijke overheid, politieke partijen, en andere entiteiten binnen en waar nodig buiten de Hoeksche Waard. Vanzelfsprekend alleen met betrekking tot het behoud van het karakter van het dorp Mijnsheerenland en haar directe omgeving.

Hierna een greep uit onze activiteiten van de afgelopen jaren, beginnend met de meest recente:

 • Actieve ontwikkeling en positionering van het dorp Mijnsheerenland en haar directe omgeving in het recente proces Herindeling Hoeksche Waard.Op dit moment, maart 2018, lijkt het er op neer te komen dat de regering besluit tot het fuseren van de 5 bestaande gemeenten tot één nieuwe Gemeente Hoeksche Waard. Hoe dan ook, fusie of versterkte samenwerking, de VDM bereidt zich voor op het innemen van haar positie in dit grote geheel. De VDM wil tijdig haar positie innemen en communiceren. De statuten gelden hierbij als uitgangspunt.
 • Actueel is de sloop en vervolgens nieuwbouw op de locaties van de scholen ‘De Molenwiek’ en ‘De Boomgaard’ en de ‘Sporthal de Groene Olifant’ (momenteel Sportland genaamd). Voor deze 3 locaties zijn vanuit de direct omwonenden activiteiten ontwikkeld naar aanleiding van de gepresenteerde plannen. Na overleg heeft de VDM besloten zich in deze te beperken tot één advies aan de gemeente Binnenmaas: luister zeer goed naar de argumenten en voorstellen van deze groepen en doe hier iets mee.
 • Actueel is ook de voorgenomen sloop en nieuwbouw op de locatie ‘De Vijf Schelpen’.Op dit moment is er nog slechts een ruw voornemen op deze locatie een aantal (pm 30?) appartementen met een zekere zorgfactor te ontwikkelen. Hier is zeker – een betaalbare-behoefte aan in ons toch sterk vergrijzend dorp. De VDM is in gesprek met de gemeente.
 • De aanleg van rotondes bij de Raadhuislaan /hoek N489 (Shell pompstation) en de kruising Westdijk/N489. Ook in deze plannen hebben wij ons advies aan de gemeente, het Waterschap en de Provincie (allen belanghebbenden) gegeven.
 • De VDM is voorstander van groene energie en duurzaamheid. De plaatsing van windturbines aan de Oude Maas is om allerlei valide redenen in de ogen van de VDM een gedrocht dat nooit rendabel te maken zal blijken. Eveneens is in het totaalplaatje van CO2-reductie nagenoeg of geheel geen sprake. Wij hebben dan ook onze Zienswijze tegen het plan Windturbines Oude Maas in de gemeente Binnenmaas ingediend.
 • De VDM heeft haar Zienswijze tegen de vestiging van intensieve geitenhouderij (pm 2.000 geiten) aan de Provincialeweg 7d bij de gemeente Binnenmaas ingediend. Het gezondheidsaspect was hiervoor de meest belangrijke aspect. Vooralsnog is de benodigde vergunning voor uitbreiding hierna door de gemeente stop gezet.
 • Bij de ontwikkeling van de plannen Raadhuispark en het MFC Dorpshart Mijnsheerenland heeft de VDM zich ingespannen ten einde de menselijke maat te verkrijgen én behouden.
 • Bij berichtgeving over het kappen van bomen is de VDM zeer alert, regelmatig kunnen wij overbodige boomkap voorkomen dan wel herplaatsing van jonge bomen bewerkstelligen.

voorgaande jaren:

 • Een bijdrage geleverd aan het reguleren van mogelijk geluidsoverlast bij (openlucht)concerten op het Recreatieoord Binnenmaas.
 • Een bijdrage leveren aan het aanhouden/vestigen van bushaltes in en om ons dorp; bijvoorbeeld aan de Romeinseweg.
 • De VDM houdt zich bezig met het monitoren van vestiging en het voldoen aan de vestigingseisen van (nieuwe) bedrijven aan bijvoorbeeld de Provincialeweg N217, de Boonsweg en andere bedrijventerreinen.
 • De VDM heeft voorkomen dat het zogenaamde Parc Binnenmaas (een recreatie- bungalowpark) tussen Romeinseweg en de Binnenmaas ten oosten) tot stand zou komen.

En nog vele andere activiteiten voor u en ons fraaie dorp.